سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیلوفر معاون – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
رضا قربانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رویا رضائیان دلوئی –

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کارایی قارچ Alternaria alternata درکنترل بیولوژیک تلخه و تعیین بهترین غلظت آن جهت کنترل این علف هرز درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت تیمارها شامل غلظت های مختلف مایه تلقیح آلترناریا ۷ ۱۰و۶ ۱۰و۵ ۱۰ و ۴ ۱۰ و صفراسپور دریک میلی لیتر آب مقطر بودند نتایج نشان داد که قارچ Alternaria alternata سبب کاهش وزن خشک تلخه و افزایش سطح زیرمنحنی پیشرفت بیماری نسبت به تیمارشاهد شد بین غلظت های ۷ ۱۰و۶ ۱۰ تفاوت معنی داری دربیماری زایی برروی تلخه وجود نداشت و به ترتیب سبب کاهش وزن خشک تا ۶۸ و ۶۳درصد گشتند. لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برای بیماری زایی برروی این گیاه حداقل به غلظت ۶ ۱۰ اسپور درمیلی لیتر نیاز است.