سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا داودی – استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
علیرضا پویا – استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
توران آصفی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

با ظهور شیوه های نوین بانکداری و افزایش شمار استفاده کنندگان از این کانالهای توزیع بانکداری، دغدغه ای برای مدیران درجهت شناخت کارایی، برنامه ریزی، سرمایه گذاری و توسعه این کانالهای توزیع و شناخت اینکه در چه مناطقی اقبال به شییوه های نوین بانکداری می باشد و در چه مناطقی از شیوه های قدیمی بانکداری استفاده میی شیود، بوجیود همیده اسیت در ایین پژوهش برای هر کدام از کانالهای توزیع جدید موجود در ۹۶ شعبه بانک رفاه در خراسان رضوی طیی سیال ۱۸۱۱ ، ییک دیدد کارایی با استفاده از مدل راسل که یکی از مدلهای تحلیل پوششی داده ها می باشد، بدست هورده شده اسیت بیا کمیک رتبیه بندی تاکسونومی برای مناطق شهری در استان خراسان رضوی درجه توسعه اقتصادی و رفاهی حاصل شده است سپس رابطه بین کارایی هر شعبه در زمینه کانالهای توزیع جدید با امتیازات توسعه اقتصادی و رفاهی خراسیان رضیوی در سیال ۱۸۱۱ بیا کمک روشهای رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت نتایج محاسبات این پژوهش بیان کننده ارتباط معنی دار بین درجه توسعهاقتصادی ورفاهی مناطق مختلف با کارایی کانالهای توزیه نوین بانکیداری میی باشید در پاییان ایین تحقییق، نتیییه گییری و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر هورده شده است