سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه محمد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه ریاضی، فارس، ایران
سارا فناطی رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه ریاضی، فارس، ایران
محمدرضا مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه ریاضی، فارس، ایران

چکیده:

در این مقاله از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی نمایندگی های بیمه توسعه یاسوج استفاده شده است. در ایم روش ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر زوج از نمایندگی ها بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی ها حل می گردد. با استفاده از نرم افزار گمز واحدهای کارا را به طور کلی مشخص می کنیم و سپس با استفاده از نتایج به دست آمده ماتریس مقایسات زوجی را تشکیل داده و با حل مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیل یک سطحی، رتبه بندی کامل انجام می شود.