سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس ملکی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
فرید یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، باشگاه پژوهشگران جوان، ایلام، ایرا
معصومه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی پیام نور واحد تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی کارایی مصرف انرژی بوم نظام زراعی گندم در استان ایلام این بررسی انجام گرفت. این تحقیق براساس آمار واطلاعات سازمان جهاد کشاورزی سال ۸۸-۸۹ استان بود. اطلاعات پایه مربوط به انرژی مصرفی و تولید کشاورزی با استفاده ازنرم افزار اکسل آنالیز شد و جهت تبدیل داده های مربوطه به معادل های انرژی از جدول) ۱( استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مصرفی در گندم ۲۹۱۸۵/۱۹ مگاژول بر هکتار است. بیشترین میزان انرژی مصرفی مربوط به کودهای شیمیایی با ۳۸%نیتروژن ۳۳/۳% و فسفر۴/۷%بود. در حالی که کمترین مقدار انرژی مربوط به نهاده های نیروی کارگری و سموم شیمیایی به ترتیب با انرژی ۹۶/۰۴ مگاژول برهکتار ۰/۳% و ۱۸۴/۱مگاژولبرهکتار ۰/۶درصد گزارش شد. کل انرژی تولیدی معادل ۲۲۸۹۴ مگاژول بر هکتار است