سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکرم لالوزایی – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی آبخیزداری
علیرضا مقدم نیا – دانشیار دانشگاه زابل
مهرداد نورایی – دانشجوی کارشناس یارشدمهندسی عمران آب

چکیده:

به منظور بکاربردن موفقیت آمیز مدلهای هیدرولوژیکی می بایست پارامترهایمدل بدقت تعیین شود بدلیل فقدان اطلاعات فیزیکی حوضه و همچنین اندازه گیری های میدانی که بسیار هزینه برهستند اندازه گیری مستقیم همه ی مقادیر پارامترهای مدل امکان پذیرنمی باشد بنابراین تخمین پارامترها معمولا بوسیله برازش خروجی مدل و داده های مشاهده ای دریک فرایند سعی و خطا انجام می شود همچنین کاربرد موفقیت امیز مدلهای هیدرولوژیکی بستگی به دقت واسنجی مدل دارد از این رو قبل از ارزیابی کارایی مدل باید واسنجی جهت افزایش قابلیت اطمینان مدل به دقت انجام شود هدف ازاین پژوهش ارزیابی کارایی مدل IHACRES درشبیه سازی فرایند بارش رواناب تحت یک مطالعه موردی درحوزه آبخیز معرف کامه واقع در شمال شهرستان تربت حیدریه برای آمار بارش و رواناب از سال ۱۳۷۵تا سال ۸۵ می باشد مدل IHACRES دارای ۳متغیر ورودی بارش روزانه دمای روزانه و دبی روزانه می باشد ابتدا مدل با استفاده از داده های روزانه یک دوره ۶ ساله ۸۱-۷۵ واسنجی گردید و سپس براساس یک دوره ی آماری ۴ ساله ۸۵-۸۲ اعتبارسنجی شد.