سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار ، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فهیمه فرهادی – کارشناس ارشد سازههای آبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محسن ایراندوست – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه های آبخیز رودخانه ها به منظور تکمیل مراحل مدیرت منابع آب حوزه ها امری اجتناب ناپذیر است از طرفی به دلیل پر هزینه بودن احداث ایستگاه های اندازه گیری رسوب و همچنینبه علت این که صرف داشتن مقادیر رسوب اطلاعاتی در مورد نحوه ی فرسایش و پراکنش مکانی رسوب به دست نمی دهد استفاده از روش های مورفولوژی برای ارزیابی وبر آورد فرسایش رایج شده است . با اساس مدل های مورفولوژیفرسایش و رسوب محاسبه متوسط رسوب و فرسایش حوزه آبخیز می باشد . پیشرفت تکنولوژی ، توانایی مدل نمودن اطلاعات مکانی میسر گردیده است . و در حال حاضر می توان عوارض زمینی را در محیط GIS شبیه سازی نموده و اطلاعات مدل های فرسایش خاک را به صورت توزیع مکانی در محیط GIS وارد و در نتیجه نقشه ی توزیعی فرسایشیا رسوب را تهیه نمود . در این تحقیق دو روش مورفولوژی MPSIAC و EPM برای برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز شاهزاده عباس رفسنجان با آمار واقعی رسوب ایستگاه هیدرومتری مقایسه شده است