سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول قربانی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
حسن محمودزاده – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهدی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

اولین گام مهم و ضروری درشناسایی سیستم حمل و نقل عمومی بررسی کارایی ظرفیت عرضه ارایه شده نسبت به تقاضای موجود و تعیین مشخصات کارکردی سامانه حمل و نقل همگانی می باشد از آنجا یی که انتخاب و بهره برداری مطلوب از یک سیستم حمل و نقلعمومی در گروی شناسایی خصوصیات آن می باشد انجام مطالعات تحلیلی قبل حین و بعد از استقرار سیستم مذکور ضرورتی نام دارد دراین ماقهل ارزیابی مولفه های کارایی سیستم BRT شهر تبریز در ۴ فاکتور عمده کاربری اراضی قابلیت دسترسی پیاده محدوده تراکم جمعیتی شهر و سرعت حرکتی اتوبوس ها براساس روش تحلیلی فضایی درمحیط arc GIC مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و میزان انطباق نیاز تقاضای سفر با وضعیت موجود سیستم مقایسه شده است درنهایت نتایج و پیشنهادات کاربردی این تحقیق براساس یافته های تحقیق ارایه شده است.