سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شاهد تهران
سارا پورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیوالکتریک، دانشگاه شاهد تهران
فرید شکاری – دکترای زراعت، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
سمیرا خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف پژوهش پیش رو ارزیابی توانایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی صفات بذور کلزا رقم هایولا ۴۰۵ تحت تیمارهای پرایمینگ لیزر به عنوان تابعی از تنش شوری می باشد. شبکه های عصبی سیستم های پردازش موازی هستند که برای تشخیص الگوهای بسیار پیچیده بین داده ها بکار می روند. در این مطالعه از اثر عوامل پرایمینگ لیزر و تنش شوری بر واکنش صفات مرتبط با جوانه زنی در کلزا استفاده شده است. بمنظور جمع آوری دادگان آزمایشگاهی، آزمایشات مربوطه در گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه زنجان انجام گرفت. سپس نتایج آزمایشگاهی با پردازش اولیه به صورت مناسب برای شبکه آماده شدند و بواسطه شبکه عصبی MLP با یک لایه پنهان برای حصول به نتیجه با حداقل خطا مورد پردازش قرار گرفتند. هدف مطالعه، بدست آوردن تابع غیر خطی و پیچیده ای بوده است که دادگان آزمایشگاهی را به یکدیگر و صفات مربوط سازد. پس از آموزش و ارزیابی شبکه، نتیجه بدست آمده از آزمون دارای ۸۷٫۵ درصد صحت تشخیص می باشد.