سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا پاکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق ا

چکیده:

در این تحقیق ۴۵ شاخص انتخاب و قابلیت آن ها در بارزسازی پوشش زمین در حوزه آبخیز شیروان دره سی بررسی گردید. تصویر لندست (۲۰۰۲) TM با توجه به تغییرات فصلی و فنولوژی انتخاب و اصلاح هندسی، رادیومتریکی و نرمال سازی توپوگرافیکی انجام و سپس شاخص ها محاسبه و با داده های زمینی مقایسه گردید. نتایج نشان داد سه گروه شاخص قابل تفکیک است. گروه اول شامل۱۵ شاخص که با پوشش های مختلف زمین همبستگی معنی داری ندارند. گروه دوم از شاخص ها شامل ۳۰ شاخص که با بعضی از پوشش های زمین همبستگی معنی داری دارند و در بین شاخص ها به ترتیب MINI، Normalized based ، VI3 ، IR2وVNIR1 به عنوان مناسب ترین شاخص برای منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید.