سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبا سرداریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرح بخش –
منصوره معینی –

چکیده:

آزمایشی گلخانه ای درسال ۹۰-۸۹ دردانشکده علوم کشاورزی دردانشگاه ازاد اسلامی شیراز بصورت کرتهای خرده شده درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد کرت اصلی شامل مراحل رشدی علف هرزجودره براساس معیار زادوکس مرحله پنجه زنی GS=25 گره اول GS=31 و گره دومGS=32 بود کرت فرعی شامل کاربرد علفکش شاهد بدون علف کش سولفوسولفورون مخلوط سولفوسولفورون +مت سولفورون متیل وپینوکسادن بود پس ازهرسمپاشی نمونه ها به مدت ۴هفته نگهداری شد و سپس نسبت به برداشت انها اقدام گردید و فراسنجه های رشدی تعیین شد داده ها با استفاده از تسهیلاتکامپیوتری و نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت . نتایج نشان داد درهرسه مرحله رشدی کاربرد علف کش های سولفوسولفورون و مخلوط سولفوسولفورون +مت سولفورون ازنظر کاهش فراسنجه های رشدی جودره درمقایسه با شاهدتفاوت معنی داری داشتند تاثیر این دو علف کش درمرحله پنجه زنی بیشتر از گره اول ودوم بود کاربرد علفکش پینوکسادن درجودره گرچه موجب توقف رشد جزیی شد گیاهان از نظر کاهش فراسنجه های رشد تفاوت معنی داری با شاهد بدون سمپاشی نداشتند.