سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین ثابت زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاداسل

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات مصرف علفکش های مختلف روی جمعیت علف های هرز که باعث کاهش میزان محصول جعفری می شوند و همچنین عملکرد جعفری در سال ۱۳۸۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار در سه تکرار در یکی از باغات سبزی کاری شهرستان هفتکل اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل ۱ و ۲- تریفلورالین به میزان ۲ لیتر در هکتار به صورت پیش کاشت پیش رویشی ۳ و ۴- پندی متالین به میزان ۳ و ۵/۴ لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی ۵ و ۶- ایمازاتاپیر به میزان ۴/۰ و ۷/۰ لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی ۷ و ۸- به ترتیب شاهد با و بدون علف هرز. رتبه بندی اثر تیمار های علفکش در کنترل مجموع تعداد علف های هرز به ترتیب پندی متالین ۵/۴ لیتر پیش رویشی> پندی متالین ۳ لیتر پیش رویشی> ایمازاتاپیر ۷/۰ لیتر پیش رویشی> ایمازاتاپیر ۴/۰ لیتر پیش رویشی> تریفلورالین ۲ لیتر پیش رویشی> تریفلورالین ۲ لیتر پیش کاشت بوده است. رتبه بندی اثر تیمار های علفکش بر افزایش عملکرد برگی جعفری به ترتیب تریفلورالین ۲لیتر پیش کاشت> پندی متالین ۵/۴ لیتر پیش رویشی> تریفلورالین ۲ لیتر پیش رویشی> پندی متالین ۳ لیتر پیش رویشی> شاهد با علف هرز> ایمازاتاپیر ۴/۰ لیتر پیش رویشی> ایمازاتاپیر ۷/۰ لیتر پیش رویشی بوده است