سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محسن بشارت فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
یوسف مددی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

کاربرد تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در دنیا رو به گسترش می باشد با عدم تخمین صحیح رفتار لرزه ای ساختمان های بلند توسط روشهای تحلیلی آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی در آیین نامه های جدید طراحی ساختمان های بلند اجباری گردیده است آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی روشی دقیق برای ارزیابی نیازهای غیرالاستیک سازه تحت اثر شتاب نگاشتهای حرکت زمین است نحوه مقیاس نمودن این شتاب نگاشت ها یکی از موارد موثر در نتایج حاصل از این تحلیل می باشد در روش پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ بایستی طیف حاصل از نگاشت زلزله در یکمحدوده پریودی مشخص از ۱/۴ برابر طیف طرح معادل آن کمتر نباشد وابستگی این روش به زمان تناوب اصلی ساختمان با درنظر گرفتن افزایش زمان تناوب در ساختمان های بلند منجر به افزایش ضریب مقیاس شتاب نگاشت زلزله مورد نظر می گردد. در این مقاله با بررسی مدلهای سه بعدی از ساختمان های بلند میزان کارایی روش تحلیل تاریخچه زمانی آیین نامه ۲۸۰۰ را برای ساختمان های بلند مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.