سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب بحرانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مجید عباسی زاده – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
عبدالرسول تلوری – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش هیدرولوژیکی آت- کین اقدام به روندیابی سیل در بین ایستگاه سرقنات و کلل واقع در رودخانه دالکی گردید جهت انجام این عملیات ۲۶ سیل به عنوان ورودی مدل انتخاب گردید و جهت ارزیابی کارایی مدل در پیش بینی هیدروگراف های خروجی از معیارهای آماری ضریب کارایی ، مجذور میانگین مربعات خطا ، خطای نسبی حجم ، خطای نسبی زمان تا اوج و خطای نسبی دبی پیک استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که روش هیدرولوژیکی آت- کین با دقت قابل قبولی قادر به پیش بینی هیدروگراف های خروجی می باشد هم چنین از دیگر نتایج این تحقیق اولویت استفاده از ۵۰ درصد دبی پیک به عنوان دبی ورودی به مدل می باشد و در بین شاخص های آماری شاخص آماری مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب کارایی بیش ترین هم خوانی را با دید چشمی داشته در این تحقیق اقدام به بررسی تغییرات در میزان گام زمانی و اثر آن بر دقت پیش بینی هیدروگراف های خروجی نیز گردید به نحوی که علاوه بر گام های زمانی (فرمول در متن اصلی مقاله) مقدار گام های زمانی به اندازه (یک چهارم ) میزان k نیز در نظرگرفته شد نتایج نشان داد که هرچه میزان گام زمانی کوچکتر گردد دقت مدل بیشتر می شود و با در نظر گرفتن (فرمول در متن اصلی مقاله) میزان خطا نسبت به (فرمول در متن اصلی مقاله) تفاوت چندانی ندارد.