سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار ، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فهیمه فرهادی – کارشناس ارشد سازههای آبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محسن ایراندوست – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در مقایسه با شاخه های دیگر دانش هیدرولیک ، پیشرفت در زمینه انتقال رسوب بسیار کمتر بوده است که علت آن ارتباط پیچیده شمار زیادی از پارامترهای رسوب و جریان آب است که تداخل و تأثیر متقابل آنها ارائه کمی پدیدهانتقال رسوب را مشکل می سازد و از آنجایی که روخانه ها به طور دائمی مقطع عرضی ، پروفیل طولی ، رژیم جریان و شکل کلی خود را با توجه به وضعیت انتقال رسوب اعم از فرسایش و رسوبگذاری ، تغییرداده و خود را با شرایط جدیدتطبیق می دهند . با توجه به اثرات انتقال رسوب در محیط زیست و تغییرات ناشی از آن به حریم رودخانه ها ، بررسینحوه ی انتقال رسوب و بررسی مکانیزم های مختلف آن ضروری به نظر می رسد . برای محاسبه ی میزان بار رسوب تا کنون معادلات تجربی و نیمه تجربی متعددی ارائه گردیده است که بدلیل پیچیدگی پدیده های انتقال رسوب ناشی ازپراکنش تعداد زیادی از پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی ، نتایج حاصل از این معادلات با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند . بنابراین سنجش و گزینش مناسب ترین روش های برآورد بار کل رسوب رودخانه از طریق مقایسه مقادیر محاسباتی بامقادیر اندازه گیری شده از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این تحقیق میزان بار کل رسوب رودخانه شاهزاده عباس رفسنجان با کمک ۵ روش مهندسی رودخانه شامل روش های آنگلوند هانسن ، یانگ ، کریم کندی ، ایکر و وایت ، توفالتی تخمین زده شده است که با توجه به نتایج موجود روش کریم کندی با اختلاف ۱/۷۳%کمتر از مقدار آمار ثبت شده بار رسوب در خروجی حوزه و روش ایکر و وایت با اختلاف۳۷/۲۵% بیشتر از مقدار آمار ثبت شده بار رسوب در خروجی حوزه نسبت به روشهای دیگر نتایج نزدیکتر و بهتری دارند لذا روش کریم کندی به عنوان -مناسب ترین روش توصیه میگردد