سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن فتحی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه ایلام
صالح آرخی – استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
غلامرضا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه بندر عباس

چکیده:

یکی از کاربرد های عمده داده های ماهواره ای طبقه بندی پوشش سطح زمین میباشد. طی سالهای گذشته یک تعداد الگوریتم های طبقه بندی برای طبقه بندی داده های سنجش از دور ابداع شده اند. قابل توجه ترین آنها شامل روشهای حداکثر احتمال، روشهای شبکه عصبی مصنوعی و طبقه بندی های درختی میباشد. در این مطالعه، ابتدا تصحیحات هندسی و رادیومتری بر روی داده های ETM+ سال ۲۰۰۷ صورت گرفت. سپس با بازدیدهای میدانی ، طبقات مختلف کاربری اراضی تعریف و نمونه های آموزشی انتخاب گردید. در این مطالعه، هدف اصلی مقایسه سه الگوریتم انشعاب روش طبقه بندی درختی برای طبقه بندی پوشش سطح زمین منطقه بیابانی مهران میباشد. نتایج حاصل از ارزیابی دقت تصاویر طبقه بندی شده نشان داد که روش طبقه بندی انشعاب جینی یا ضریب کاپای ۸۷/۶۵ و دقت کل ۷۳/۳۳ % داری بالاترین دقت می باشد وبعد از آن طبقه بندی انشعاب آنترپی و انشعاب نسبت بهره با ضریب کاپای ۸۵/۱۳ و۸۲/۱۶ و دقت کل ۷۲/۱۲ و ۶۸/۴۱% قرار دادرند. در این تحقیق، بالاترین دقت طبقه بندی مربوط به طبقه بندی درختی با روش انشعاب جینی بود.