سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهناز رضایی شیرمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
منصور سهرابی – استادیار دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مه
محمدعلی صالحی – اعضا هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
سلیمان رسولی آذر –

چکیده:

این بررسی به منظور ارزیابی انرژی های ورودی و خروجی مزارع ذرت شهرستان های دو اقلیم متفاوت ( شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی انجام گرفت. بدین منظور کلیه ی اطلاعات مربوط به نهاده های مورد نیاز و عملکرد در واحد سطح در ۱۵۲مزرعه ذرت دانه ای مناطق مختلف استان آذربایجان غربی در قالب پرسشنامه جمع آوری گردید. میزان کل انرژی نهاده هایبکار برده شده در مزارع ذرت شمال استان برابر۷۶۱۲۹/۷مگاژول درهکتار ۸۰۹۱/۹انرژی مستقیم ۱۲۰۸۲/۶انرژی غیرمستقیم ۱۰۲۳۷/۶ انرژی قابلتجدید و ۱۰۴۰۱/۹ انرژی غیرقابل تجدید و میزان انرژی خروجی ۱۴۳۲۰۲ مگاژول در هکتار و در مزارع ذرت جنوب استان، میزان کل انرژی نهاده های به کار برده شده ۷۰۳۸۵/۳ مگاژول درهکتار ۶۵۱۹/۵انرژی مستقیم ۱۳۵۵۹/۷ انرژی غیرمستقیم ۱۳۵۰۱/۱ انرژی قابل تجدید و ۱۸۴۴۷/۵ انرژی غیر قابل تجدید) و میزان خروجی آن ۱۳۷۹۴۱ مگاژول در هکتار برآورد گردید و نتایج نشان داد حداقل انرژی ورودی مربوطبه شهرستان مهاباد با ۳۴۶۰/۵ مگاژول درهکتار بدست آمد.