سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مسافری – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علو
علی شریفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط واحد بین الملل دانشگاه علو
پری باقری اردبیلیان – کارشناس گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،

چکیده:

فلوراید از جمله مواد شیمیایی است که می تواند از طریق آب آشامیدنی وارد بدن انسانها شده و در غلظتهای بالاتر از ۱/۵ میلی گرم در لیتر عوارض بهداشتی مختلفی از جمله فلوئوروزیس دندانی و اسکلتی را ایجاد نماید. درتحقیق حاضر کارآئی یک نوع آلومینای فعال اصلاح شده در حذف فلوراید از آب مورد بررسی قرار گرفت. آلومینای فعال اصلاح شده با ترکیبات آهن استفاده شده در تحقیق حاضر به صورت تجاری مربوط به شرکت آلکان کانادا می باشد که اثر بخشی آن در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی آزمایش شده و به اثبات رسیده است، در پژوهش حاضر، کارایی ماده مذکور در حذف فلوراید از آب شرب، بصورت منقطعBatch) و با تغییر در فاکتورهایpH دز جاذب، زمان تماس و سرعت هم زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان فلوراید بهروش اسپکتروفتومتری مطابق روش استاندارد اندازه گیری گردید. راندمان حذف فلوراید با افزایش مقدار جاذب و افزایش زمان تماس نسبت مستقیم داشته و بهترین راندمان حذف درpH خنثی ملاحظه گردید. دز بهینه جاذب در زمان تماس ۱۲۰ دقیقه، ۵ گرم در لیتر بدست آمد که بهترین کارایی را در سرعت هم زنی ۳۰۰ و ۴۰۰ دور در دقیقه (به ترتیب ۹۳ و ۹۴ درصد) داشته است. با توجه به کارآئی بالای مشاهد ه شده در حذف فلوراید،آلومینای فعال استفاده شده در تحقیق حاضر می تواند به عنوان جاذب مطمئن در این خصوص در نظر گرفته شود. البته انجام تحقیقات بیشتر با استفاده از نمونه های واقعی آب توصیه می گردد.