سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا علی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
زین العابدین گنج خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

گمرک جمهوری اسلامی ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشوریکی ازسازمانهای موثر درحوزه تجارت و اقتصاد می باشد ازطرفی تعدد وپراکندگی واحدهای گمرکی موجب شده تا ازامکانات و سرمایه فیزیکی و انسانی به نحو مطلوب استفاده نگردد لذا مطابق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه تاپایان سال سوم برنامه بایستی حداقل سی درصد ازگمرکات کم فعال کشور کاهش یابد دراین خصوص بحث عملکرد و کارایی واحدهای گمرکی حائز اهمیت است هدف این مقاله تعیین میزان کارایی و تجزیه و تحلیل علت ناکارایی واحدهایگمرکی غیرمرزی می با شد براین اساس با استفاده ازمدل bcc تحلیل پوششی داده ها کارای یواحدهای اندازهگیری شده و سپس مدل اصلی تحقیق بادرنظرگرفتن دومولفه اساسی برای هرگمرک برمبنای deaچندمولفه ای ایجاد و کارایی هرمولفه بطور جداگانه همچنین کارایی مجموع مولفه های برای هرواحد محاسبه گردید درادامه نتایج بدست آمده مورد تحلیل قرارگرفته و مشخص شد که دو متغیر تعداد پروانه های صادره و میزان درامد وصولی بیشترین تاثیر را برکارایی واحدهای گمرکی دارند.