سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاضل شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد، ایران
محمد اکبریان – عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، ایران
حبیب اله حاتمی گوربندی – کارشناس مسؤول بیابانزدائی، اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان، ایرا

چکیده:

بندسار کرت یا حوضچهای است که با بنای خاکریز در مسیر آب بوجود آمدهاست و سیلاب به داخل آن هدایت و نگهداری میشود تا بتدریج در آن نفوذ کند . با توجه به اهمیتی که یک بندسار در تعیین شرایط اقلیمی یکمنطقه دارد، در این تحقیق ارزیابی کارائی بندسارهای خاکی در احیاء پوشش گیاهی عرصههای طبیعی شهرستان سیریک استان هرمزگان انجام شده است. شهرستان سیریک دارای ارتفاع ۱۱/۵۱ متر از سطح دریا و شیب متوسط کمتر از ۲ درصد و متوسط بارندگی ۲۲۱ میلیمتر در سال می باشد. با توجه به بافت خاک این منطقه که از نوع ریزدانه با نفوذپذیری کم است، آب حاصل از بارندگی عمدتاً بصورت رواناب از منطقه خارج شده و به دریا میریزد. جهت مطالعه حاضر از بندسارهای خاکی احداث شده در سال ۱۳۳۱ ، به شعاع قوس ۵۱ متر، ارتفاع ۱/۵-۱/۲ و طول بند۳۰۰-۲۰۰متر استفاده شدهاست. جهت برآورد میزان هرزآب جاری شده، آمار بارندگی نزدیکترین ایستگاه هواشناسی منطقه )ایستگاه دودَر میناب( در طی زمان انجام این آزمون ۸۱-۷۸جمع آوری و آنالیز شد. – ( نتیجه این مطالعه نشان می دهد رشد و شادابی پایههای جنگلکاری شده در داخل بندسارها نسبت به خارج آنها دارای تفاوت معنیداری است.