سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نادعلی بابائیان جلودار – استاد
حمید نجفی زرینی – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری –

چکیده:

بهبود کیفیت دانه برنج همواره بعد ازعملکرد یکی ازمهمترین اهداف اصلاحی این محصول بوده است گزینش برای خصوصیات کیفی به کمک نشانگرهایمولکولی پیشرفت اصلاح را از طریق افزایش کارایی گزینش سرعت می بخشد با استفاده ازچهارنشانگر انتخابی ریزماهوره Ssr تعداد ۶۹ ژنوتیپ امیدبخش برنج به همراه L25 لاین شاهد با بیشترین طول دانه بعد ازپخت و L78 شاهد با کمترین طول دانه بعدازپخت جهت شناسایی و ارزیابی ژنوتیپی ارقام و لاین ها از نظر میزان طویل شدن دانه بعد ازپخت مورد مطالعه قرارگرفتند این نشانگر ها بین ژنوتیپ های شاهد آزمایش چندشکلی نشان داده و قادر به تشخیص و تفکیک ژنوتیپ های با میزا ن طویل شدن متفاوت ازیکدیگر بودند. از میان ژنوتیپ ها رقم های فجر سپیدرود و لاین های L 129 ، L 76 ، L 63 ، L 4 L3 به مراه L78 دریک گروه قرارگرفته و طول دانه بعد ازپخت کمی دارند رقم نوک سیاه و لاینهای L27,L101,L82-1 به همراه شاهد ازمایش یعنی L25 درگروه دیگری قرارگرفته و طول دانه بعد ازپخت بالایی دارند .