سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

جهت ارزیابی تحمل ژنوتیپ های مختلف گندم به تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت. فاکتور اول شامل ۲۰ ژنوتیپ گندم و فاکتور دوم سطوح مختلف شوری (شاهد، شوری ۷ و ۱۴ دسی زیمنس بر متر) بوند . نتایج این پژوهش حاکی از اثر معنی دار ژنوتیپ ها و درجات شوری (اثرات ساده و متقابل ) تقریباً بر تمامی فاکتورهای مورد اندازهگیری بود که خود دلیلی بر اختلاف ژنوتیپ های مختلف گندم در واکنش به اعمال تیمارهای شوری بود که تقریباً در تمامی شاخص ها، روند کاهش و افت میزان هر یک از فاکتورها را با افزایش درجات شوری داشت . نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش درجات شوری در کاهش اجزای عملکرد دانه نقش مهمی ایفا میکند