سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده زینب رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سعید زرهداران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طأیعی گرگان

چکیده:

پرولاکتین یک هورمو پپتیدی است که توسط سلولهای خاصی از غدهی هیپوفیز قدامی ترشح میشود پرولاکتین در نمو چینهدا تحریک و حفظ رفتار کرچی جوجه درآوری تنویم عملکرد غدهی جنسی وسیستم ایمنی در انواع گونهها نقک دارد. در این تحقیق به منوور بررسی چندشکلی این ژ در بلدرچین ژاپنی از تعداد ۱۰۰ بلدرچین خونگیری شد . نمونه های DNA از خو استشراج و قطعه ۲۴ جفت بازی این ژ توسط واکنک زنجیرهای پلیمراز مورد تکییرقرارگرفت. سپس محصولات تکییر شده بر روی ژل پلی اکریل آمید ۶% به روش ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفتند که سه الگوی باندی ژنوتی متفاوت مشاهده شد.