سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اشکبوس دهداری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
حکیمه کرمی – کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

کشور ایران از نظر منابع ژنتیکی گیاهی بسیار غنی است که عمده آنها به صورت وحشی و خودرو میباشند. شناسایی و ارزیابی این ژنوتیپها به اصلاحگر در راستای اصلاح ارقام زراعی کمک میکند. به منظور بررسی ژنتیکی و سیتوژنتیکی دو توده کلم وحشی (شامل کلم وحشی یاسوج و کلم وحشی کاکان) این پژوهش در شرایط گلخانه و آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه یاسوج به اجرا در آمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس یکطرفه و مقایسه میانگینها نشان داد که دو ژنوتیپ از نظر تمامی صفات مورفولوژیک بجز تعداد شاخه های فرعی, تعداد برگ در مرحله رویشی, وزن تر و خشک در مرحله رویشی تفاوت معنی دار در سطح یک درصد داشتند. کلم وحشی کاکان از نظر اکثر صفات نسبت به کلم وحشی یاسوج برتر بود. اما نتایج حاصل از مطالعه کروموزومی بیانگر شباهت زیاد درون گونهای بود. در بین صفات متعدد اندازهگیری شده تنها نسبت طول کل کروموزوم شماره ۷ و نسبت طول بازوی کوتاه کروموزوم شماره ۶ بودند که دو توده کلم وحشی از نظر آنها تفاوت معنیداری داشتند. بعلاوه هر دو ژنوتیپ دارای تقارن کروموزومی بالا بودند. شرایط آب و هوایی مناطق جمعآوری شده این دو ژنوتیپ تقریباً مشابه و بنابراین این نتیجه دور از انتظار نبود. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که لزوماً تنوع ژنتیکی با تنوع سیتوژنتیکی همخوانی ندارد. با توجه به اینکه در بروز صفات زراعی فاکتورهای محیطی و خطای آزمایشی نقش زیادی ایفا میکنند، استناد به تنوع سیتوژنتیکی نتایج قابل اطمینانتری به دست میدهند.