سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی علیپور – دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد
حمید عبداللهی – استادیار بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
ایوبعلی قاسمی – مربی بخش نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
وحید عبدوسی – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

ایران به عنوان یکی از مراکز تنوع مهم درخت به مطرح است و این گیاه به صورت خودرو در مناطقی از شمال و غرب ایران رویش می یابد. با توجه به مطالعات اندک صورت گرفته در زمینه تنوع ژنتیکی این گیاه در ایران و سایر کشورها، هدف از انجام این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام به استان اصفهان موجود در کلکسیون ملی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و معرفی ارقام برتر از لحاظ خصوصیات رویشی بود. آنالیز واریانس نشان داد که در اغلب صفات مورد بررسی میان ارقام مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت و میزان تفاوت در اکثر صفات میان ارزش حداقل و حداکثر آن ها زیاد بود. به عنوان مثال، ارتفاع گردن میوه از عدم وجود در برخی از ارقام تا ۶/۷ میلی متر در رقم PH2 و وزن میوه از ۱۱۱/۱ تا ۳۷۰/۵ گرم ب هترتیب در ارقام SVS1 و KVD3 متفاوت بود. علاوه بر این، در اکثر موارد همبستگی مهم و معنی داری میان صفات مورد بررسی وجود داشت و بیش ترین میزان همبستگی (۰٫۹۶۸=r) میان وزن میوه با قطر آن مشاهده شد. مطابق نتایج تجزیه کلاستر، رقم های مورد مطالعه به ۶ گروه تقسی مبندی شدند ب هطوری که رقم های KVD3 و NB4 هر یک در یک گروه مجزا قرار گرفتند. با توجه به فاصله ژنتیکی اندک رقم های NB3 و SVS2 و نیز PH2 و PK2 ، احتمال می رود که این رق مها یک رقم و با نا مهای مختلف باشند و یا حداقل منشا ژنتیکی یکسانی داشته باشند.