سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماء نیکونژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه زمین شناسی،فارس، ایرا
حاتم قنبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه زمین شناسی،فارس، ایرا
محمدرضا صابری – دانشجوی دکترای زمین شناسی)تکتونیک(، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم

چکیده:

منطقه مورد مطالعه ، تاقدیس دراک ، در شمال غربی دشت شیراز و در استان فارس واقع شده است. هدف این تحقیق بررسی ویژگیهای تکتونیکی تاقدیس دراک بر اساس شاخصهای کمی ژئومور فولوژیکی است .به منظور دستیابی به هدف فوق با استفادهاز داده های مدل رقومی سرزمینی و بررسی های مورفوتکتونیکی ، شاخص پیچ و خم کوهستان ، درصد رخ دار شدن پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در غالب موارد و طبقه بندی فعالیت تکتونیک نسبی ، مقدار فعالیت تکتونیکی در این تاقدیس بالا است. بر اساس این نسبت ها حداکثر فعا لیت تکتونیکی در بخشمرکزی آن قابل تشخیص می باشد