سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید تژه – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران
علی مبشری – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران

چکیده:

در این مطالعه تعداد ۲ نمونه چشمه نفتی به نامهای نوروش کندی و قیردره در ناحیه مغان مورد آنالیزهای کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC-MS) و ایزوتوپ کربن- ۱۳ قرار گرفتند. با توجه به اینکه ناحیه مغان به عنوان یکی از اهداف اکتشافی در آینده به شمار می آید، مطالعه این دو چشمه نفتی تراوش یافته به سطح زمین می تواند دیدگاه خوبی را از لحاظ وضعیت سنگ منشاء در ناحیه فوق ارائه دهد. بر اساس این مطالعه مشخص گردید تمامی نفت چشمه های نفتی نوروش کندی و قیر دره در محدوده نفتهای پارافینی – نفتنی (Paraffinic –Naphthenic oils) قرار گرفته با این تفاوت که نفت چشمه نفتی قیر دره تمایلی را به سمت نفتهای پارافینی از خود نشان می دهد. نفت چشمه های نفتی نوروش کندی و قیر دره از سنگ منشائی دریایی کربناته – مارنی مشتق شده اند، بطوریکه تأثیر کربناتها در تشکیل نفتهای دو مخزن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است .در کل بر اساس نتایج بیومارکری می توان لیتولوژی کربناته شیلی (Argillaceous Carbonate) را برای سنگ منشاء دو نفت مذکور نسبت داد. عدم حضور مقادیر نسبی الئینان برای نفتهای دو چشمه، سنگ منشائی قدیمیتر از کرتاسه بالایی را برای خود نشان می دهند. همچنین پارامترهای بیومارکری نشان دادند که بلوغ در نفت نوروش کندی نسبت به نفت قیر دره اندکی بیشتر می باشد.