سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرید تژه – ژئوشیمیست، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
زهرا منجزی – کارشناسی زمین شناسی
بهرام علیزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعه بیومارکرهای حاصل از اجزای اشباع و آروماتیکی و ایزوتوپهای پایدار کربن و گوگرد بر روی ۱۰ نمونه نفتی حاصل ازمخازن آسماری آلوده شده ( ۵ نمونه)، آلوده نشده ( ۳ نمونه) و بنگستان ( ۲ نمونه) میدان نفتی مارون انجام گرفت. نتایج نشان دادند که نفتهای دو مخزن از سنگ منشائی کربناته شیلی مشتق شده که در محیط شدیداً احیایی (با عرض جغرافیایی پائین) بدون دخالت هرگونه گیاهان عالی و یا باکتریایی نهشته شده است. نفتهای مخازن آسماری و بنگستان از لحاظ ژئوشیمیایی بسیار شبیه به یکدیگر بوده به طوریکه محیط رسوبگذاری یکسانی را برای هر دو تداعی م ینماید. اگرچه نفتهای مخازن بنگستان ممکن است از یک سنگ منشاء کربناته مشتق شده باشد ولی تأثیر سنگهای منشاء شیلی در حین مسیر مهاجرت نفتها به سمت مخزن آسماری ب شده است که آنها سنگ منشاء کربناته شیلی را از خود به نمایش بگذارند. حضور بیومارکرهای ترپان، ک مبودن مقادیر مونوآروماتیکهایC29 نسبت به مونوآروماتیکهای C و ۲۷ C28 تغییرات مقادیر ایزوتوپ کربن اجزای اشباع ۱۳Csat.) در برابر آروماتیک ۱۳ Caro مقادیر لای د یبنزوتیوف نها در تمامی نفتهای مورد مطالعه نشان م یدهد که آنها از یک ماده آلی دریایی (با کروژن دارای سولفور بالا) مشتق شد هاند.