سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرمضان بحرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
محمدرضا کمالی – پژوهشگاه نفت- شورای تخصصی صنایع بالا دستی
سیدمحمد موسوی روحبخش – شرکت کندوکاو انرژی پارس
داود عموزادخلیلی – آزمایشگاه زمین شناسی شرکت نفت خزر

چکیده:

یکی از ارکان هر سیستم نفتی سنگ منشاء می باشد.سنگ منشاء، سنگی است که توانائی زایش وخروج هیدروکربن را به حدی دارا باشد که تشکیل یک تجمع نفتی یا گازی را بدهد. در این مطالعه شیل های تشکیل دهنده واحدهای سنگی حوضه هیدروکربنی کپه داغ غربی و منطقه گرگان وگنبد مورد ارزیابی ژئوشیمیایی و پتروگرافی آلی قرار گرفته اند. حوضه رسوبی کپه- داغ یکی از مهمترین حوضههای گازی کشورمان ونیز کشورهای ترکمنستان وافغانستان محسوب می گردد. بنابراین درک وضعیت سنگ منشاء های تولید کننده چنین حجم عظیمی از گاز حائز اهمیت می باشد. ترسیم دادهای حاصل از پیرولیز راک اول، به همراه داده های بدست آمده از بررسیهای پتروگرافی آلی ما را در دست یابی به نتایج ارزشمند پیرامون سنگ منشاء منطقه مورد مطالعه، یاری نموده اند. نتایج حاصل ازپیرولیز راک اول نشان دهنده این واقعیت می باشد که این واحد های شیلی با مقادیر TOC متوسط وTmax بالامی توانند به عنوان یک سنگ منشاء مناسب، مد نظر باشند. رسم دیا گرام HIدر مقابل Tmax نیزبرای نمونه های مورد مطالعه نشان می دهد که کروژن سازند های یاد شده از نوع IIIمی باشد. همچنین ترسیم نمودارتغییرات S1+S2 دربرابر TOC بیانگر این مطلب است که واحدهای شیلی منطقه غالبا دارای پتانسیل هیدرو کربن زایی متوسط هستند. مضافا، بررسی پتروگرافی آلی ۴ عدد نمونه که تقریبا مناسب ترین وضعیت را از نظر مقدار مواد آلی داشتند. به لحاظ RO اندازه گیری شده، نشان داد که نمونه های مذکور از نظر بلوغ در محدوده اواخر پنجره نفت زایی و اوایل پنجره گاززایی قرار دارند، با توجه به اینکه کروژن آنها از نوع III میباشد، ما انتظار تولیدگاز را از آنها خواهیم داشت