سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل رضایی – کارشناس مسئول اطلاع رسانی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات عل
محمد زارع –
مریم توکلی –
شعله زکیانی –

چکیده:

به منظور نیل به سیاست های کلان کشوری درحوزه سلامت پژوهش حاضر ارزشیابی میزان توسعه و ارتقا کمی و کیفی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی سلامت درسالهای ۱۳۸۸ -۱۳۸۹ و مقایسه نتایج را مورد بررسی قرار داد برای دسترسی به این هدف کلیه شاخصهای ارزشیابی اطلاعات نرم افزارهای پشتیبان سامانه و اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور درحوزه تحقیقات به کارگرفته شد این بررسی یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی است جامعه مورد پژوهش کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور و منابع دااده ها شاخص ها و نتایج ارزشیابی سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات دانشگاه ها بود نتایج ارزشیابی سامانه ها براساس شاخص های مزبور تجزیه و تحلیل و مقایسه شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سامانه های مزبور دراین بازه زمانی به طور فزاینده ای از دو منظر فنی و مدیریت اطلاعاتی توسعه و ارتقا یافته است ایجاد زیرسیستم های اطلاعاتی نظیر طرح های تحقیقاتی پایان نامه ها و نیز افزایش کمی و کیفی فیلدهای اطلاعاتی در حوزه فنی و افزایش کنترل نظارت و مدیریت اطلاعات درحوزه مدیریتی بوده است.