سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهادر پرهیزکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
سیدعلی ابطحی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
هادی عبدالعظیمی – گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حمیدرضا متین – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

در تحقیق حاضر با ارتباطی که بین مقادیر رقومی سنجنده ( LISS-III) و داده های شوری برقرار گردید، پتانسیل چند مدل رگرسیونی در تهیه نقشه شوری مورد ارزیابی قرار گرفت. ضمن در نظر گرفتن پراکنش مناسب نقاط، زمینمرجع نمودن تصویر با استفاده از روش ،(Second Order Bilinear) با ۹ نقطه کنترلی انجام گردید و سیگمای ۰/۱۶۵ نتیجه شد. پس از این مرحله، مرز محدوده تحقیقاتی بر روی تصویر ماهواره ای ترسیم و یک لایه به صورت شبکه ای (فاصله گره ها ۷۵۰×۷۵۰ به این مرز ( ۸۰۶۲ هکتار) اضافه شد. مختصات نقاط در گرههای شبکه موجود بر روی تصویر ماهوارهای یادداشت و نمونههای خاک از عمق ۰/۵ سانتیمتر در ۱۲۲ مکان به صورت منظم جمع آوری و سپس هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاکها به وسیله دستگاهEC متر بر حسب دسی زیمنس بر متر قرائت گردید. تحلیلهای رگرسیونی نشان داد اینگونه مدلها با استفاده از مقادیر رقومی تصاویر ماهوارهای نمیتوانند تخمین زنندههای مناسبی برای شوری خاک و ترسیم نقشههای مربوطه باشند.