سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
سعید انصاری مهیاری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
قدرت رحیمی میانجی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زربخت انصاری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی وجود چندشکلی و محاسبه فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن STAT1 درگاوهای هلشتاین استان اصفهان صورت گرفت. STAT، پروتئینی از فاکتورهای رونویسی است که سیگنالهای بیولوژیک را از فضای خارج به داخل هسته عبور می‌دهد. ژن STAT1 در کروموزوم شماره ۲ در بازوی q و در موقعیت ۳۲٫۲q2 قرار دارد و دارای ۲۰ اینترون و ۱۹ اگزون است.در این مطالعه از ۳۵۰ راس گاو هلشتاین مربوط به پنج گاوداری این استان، پس از جمع آوری نمونه های خون، DNA ژنومی به روش نمکی بهینه استخراج گردید. سپس روی نمونه ها PCR انجام شد و محصولات حاصل از PCR در حضور آنزیم Pagɪ مورد هضم قرار گرفتند. تمام آزمایشات در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. در این مطالعه ژنوتیپ‌های BB ، CC ، DD ، AC ،AB ، BC،BD، CD با فراوانیهای به ترتیب ۰۹۹۹/۰ ،۰۸۵۶/۰، ۲۸۵/۰،۰۵۱۴/۰، ۰۰۸۵/۰، ۰۳۴۱/۰،۰۰۸۵/۰،و ۴۲۷/۰ مورد شناسایی قرار گرفتند. فراوانی آللی نیز برای A ، B ، C و D به ترتیب ۰۲۹۸/۰ ، ۱۲۵/۰ ، ۳۴۲/۰ و ۵۰۳۲/۰ به دست آمد. براساس آزمون مربع کای جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی- واینبرگ قرار نداشت (۰۰۰۱/۰› p).