سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت اسدالله پورنعنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی ادریس – اعضا هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید انصاری –
حمیدرضا رحمانی –

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی وجود چند‌شکلی و تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن لاکتوفرین در گاوهای هلشتاین استان اصفهان صورت گرفت. لاکتوفرین، گلایکوپروتئینی است که از۶۹۰ اسیدآمینه تشکیل شده است. این ژن در گاو روی کروموزوم ۲۲ قرار دارد و شامل ۱۷ اکسون می‌باشد. لاکتوفرین با وزن ملکولی ۸۰ کیلو دالتون، فعالیت ضد میکروبی وسیعی بویژه در مورد باکتریهای کلی فرم مانند اشریشیاکلی دارد. این باکتری یکی از عوامل رایج بوجود آورنده بیماری ورم پستان در گاوهای شیری محسوب می‌شود. به منظور بررسی چند شکلی ژن لاکتوفرین در گاوهای هلشتاین استان اصفهان، از ۳۷۴ راس گاو مربوط به پنج گاوداری این استان در تابستان ۱۳۸۹، DNA ژنومی استخراج و سپس PCR شد و محصول PCR در حضور آنزیم EcoR1 مورد هضم قرار گرفت. دو ژنوتیپ AA و AB به ترتیب با فراوانیهای ۶/۰ و ۴/۰ مشاهده گردید. فراوانی آللی نیز برای A و B به ترتیب ۸/۰ و ۲/۰ بدست آمد. بر اساس آزمون کای مربع جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی-‌واینبرگ قرار نداشت (۰۵/۰›p). میانگین مقدار PIC برآورد شده برای جایگاه مورد نظر ۲۶/۰ بدست آمد و تعداد آلل مشاهده شده (na)، تعداد آلل موثر (ne)، میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار (He)، هتروزیگوتی مورد مشاهده (Ho)، شاخص اطلاعات شانون (I) و شاخص نئی به ترتیب ۲، ۱٫۴۶، ۳۱/۰، ۳۹/۰، ۴۹/۰، ۳۱/۰ بدست آمد.