سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلمان عباسیان نقنه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه ریاضی، نجف آباد، ایران
رقیه رمضانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مدیریت،نجف آباد، ایران
سوده قاسم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مدیریت ، نجف آباد، ایران
مجید نیلی احمدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مدیریت ، نجف آباد، ایران

چکیده:

باورود به عصر جدید کسب وکار که تغییر وعدم اطمینان ازخصوصیات اصلی آن است، سیستم تولیدچابک به عنوان پیشرفته ترین سیستم یا پارادایم تولید به دنیای جدید ارائه میشود. باتوجه به تفاوت های سازمان های مختلف، سطح مطلوب چابکی متفاوت خواهد بود و شیوه های ارزیابی باید قدرت پاسخگویی مناسب به تغییرات رامورد سنجش قراردهند. تحلیل پوششی داده ها یک مسئله برنامه ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدها می باشد که در مدل های اولیه ممکن است واحدها با الگوهای مختلفی ارزیابی شوند. زمانی که مدیر قصد دارد واحدها با یک الگوی مشترکی ارزیابی شوند از وزن مشترک استفاده می کند که ما از این روش برای ارزیابی چابکی سازمان ها استفاده می کنیم.