سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – استاد
عبدالعلی شریف نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

فرض انعطاف پذیری شالودهسبب تغییر پاسخ دینامیکی سازه نسبت به حالت شالوده ی صلب می گردد پاسخ پیچشی سازه نیز متاثر ازشرایط انعطاف پذیری شالوده خواهد بود پیچش به دو قسمت دینامیکی ناشی از عدم انطباق مرکز جرم و سختی و تصادفی ناشی ازمولفه دورانی زمین انعطاف پذیری شالوده اثرعبورا مواج … تقسیم میگردد سیستم ایده آل شده ی مورد مطالعه دراین مقاله یک سازه یک طبقه ی نامتقارن بهمراه پی ان واقع برروی نیم فضای همگن الاستیک خاک می باشد تاثیر پیچش برروی این سیستم انعطاف پذیر با اعمال امواج برشی sh که از بستر سنگی به سمت بالا و سطح زمین گسیل می شوند بررسی گردیده است برای حل مساله اندرکنش سازه و خاک اطراف پی باهم بصورت یک سیستم دینامیکی واحددرنظرگرفته شده اند و معادله حرکت برای این سیستم نوشته شده است. نتایج حاصله نشان داده است که لحاظ نمودن اندرکنش سبب افزایش پیچش درسازه های واقع بربسترنرممی گردد.