سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد شاطریان – کرج موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حمیده زارع – کرج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت پتانسیل انبار داری بذور برای افزایش در آمد زارعین دارای اهمیت زیادی است. انتخاب راهکار مناسب برای بهره برداری از راهکارهای حفظ قدرت نامیه در دوره انبار داری بذور توده های محلی پیاز (Allium cepa L) ایرانی از اهداف این طرح هستند. مقدار بذر از سه توده پیازهای روز بلند از مناطق پیاز کاری تهیه شدند. هشت نمونه ۲۰ گرم از بذر هر توده بمدت سه روز در سه تکرار داخل ارلن در محلولهای ۱-PEG و ۲- نیترات پتاسیم، ۳- هیپوکلرید کلسیم، ۴- تنتورید، ۵- محلول نانوسیلور، ۶- مانیتول و ۸- آب قرار گرفتند. سپس نصف این بذرهای تا کاهش رطوبت تا حدود ۷% وزنی در معرض هوای گرم درون آون یا تحت دمای معمول اتاق قرار گرفتند و سپس در پاکتهای کاغذی به مدت چهار ماه انبار شدند. قوه نامیه نمونه بذرها بعد از ۶ و ۱۲ روز با شمارش بذور جوانه زنی بر روی کاغذ صافی تعیین شدند. طرح قالب فاکتوریل برای هر یک از سه توده بذر بطور جداگانه تجزیه و تحلیل شدند. اثرات متقابل تیمارها نشان داد که تیمار با محلول های PEG و نیترات پتاسیم اثرات منفی بر روی حفظ قوه نامیه بذور پیاز داشتند. بالعکس تیمار بذور با هیپوکلریدکلسیم و تنتورید عموما موجب حفظ قوه نامیه بذور پیاز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد شدند. تیمار بذور پیاز با محلول نانو سیلور در غلظت های مختلف موجب افزایش شدید جوانه زنی در دوره تیمار شد.