سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد پژوهشی مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

این تحقیق با هدف ارزیابی پوشش گیاهی بخشی از حوزه آبخیز دریاچه نمک یعنی حوزه آبخیز قمرود به وسعت ۱۶۱۴۱۷۶ هکتار انجام شد برای جمع آوری اطلاعات زمینی از نقشه تیپهای گیاهی استفاده گردید و نمونه گیری درگروه های گیاهی صورت گرفت از هر گروه گیاهی با توجه به وسعت آن و الگوی پراکنش گیاهی ۱۰ نقطه درفواصل معین انتخاب و موقعیت تمامی آنها به کمک دستگاه gps ثبت گردید و اندازه گیری پارامترهای مربوطه شامل تولید و تاج پوشش گیاهی درپلات ها بوسیله شبکه بندی پلات و تعیین درصد آنها انجام گرفت و درنهایت از میانگین آنها تولید و تاج پوشش درنقطه معرف مح اسبه گردید طبقه بندی پوشش گیاهی با استفاده از سه شاخص درصد تاج پوشش گیاهان دائمی وضعیت مرتع و تولید علوفه مرتع انجام گردید و با تلفیق لایه های اطلاعاتی بدست آمده نقشه مزبور درمحیط GIS تهیه شد با تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی NDVI سال ۲۰۰۲ میلادی و برقراری معادله همبستگی بین NDVI و مولفه های پوشش گیاهی درصد تاج پوشش کیفیت مرتع و تولید علوفه مرتعی نشان داد که مقدار ضریب همبستگی بسیار پایین است بنابراین استفادها ز شاخص گیاهی مزبور برای برآورد مولفه های پوشش گیاهی دراین حوضه مناسب نمی باشد.