سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین خواهشی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر، آزمایشات بر روی کاهش همزمان کروم شش ظرفیتی و نیترات در حضور پودر آهن صفر ظرفیت انجام شد. از روش تاگوچی برای تعیین شرایط بهینه کاهش کروم و نیترات استفاده شده است. پس از تعیین پارامترهای مهم مطالعات آزمایشگاهی انجام گرفت. شرایط بهینه به دست آمده به شرح زیر میباشد: غلظت اولیه کروم ۱۰ میلیگرم بر لیتر، غلظت اولیه نیترات ۷۰ میلیگرم بر لیتر، غلظت پودر آهن ۳ گرم بر لیتر و pH اولیه محلول ۲٫ تحت شرایط فوق پس از ۱۸۰ دقیقه آزمایش راندمان کاهش نیترات ۹۲/۸درصد و راندمان کاهش کروم VI)8 درصد حاصل شد.