سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید مهدوی کلاته نو – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورمحمد تربتی نژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرید مسلمی پور – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

به منظور ارزشیابی تغذیهای کنجاله پنبه دانهبه عنوان محصول فرعی حاصل از روغنکشی دانه پنبه آزمایشی در دو مرحله انجام شد مرحله اول اندازهگیری ترکیب شیمیایی به روشin vivo و مرحله دوم اندازهگیری تجزیهپذیری مادهخشک و بدست آوردن فراسنجههای تجزیهپذیری بود. نتایج مرحله اول حاکی از مقادیر ۹۰/۴۳% و ۴۲/۴۲% به ترتیب برای بخشهای مادهخشک و پروتئین کنجاله پنبه دانه بود. بخشهای فیبر محلول در شوینده اسیدی و خنثی به ترتیب برابر ۱۳/۳۹% و ۶۶/۳۸% بود. نتایج حاصل از مرحله دوم آزمایش، نشان دهنده تجزیهپذیری مادهخشک کنجاله پنبهدانه در ساعات ۲ ،۸، ۴۸و۷۲ ساعت برابر ۲۳/۷۷ % ، ۳۳/۰۸ % و ۵۲/۴۱% و ۶۶/۲۹ % بوداندازهگیری فراسنجههای تجزیهپذیری کنجاله کلزا نشان داد بخش سریع تجزیه و کند تجزیه به ترتیب برابر ۲۳/۵% و ۵۰/۷% و تجزیهپذیری موثر کنجاله کلزا در سرعتهای عبور ۲% و ۸% به ترتیب برابر ۵۰/۳ % و۳۴/۷%می باشد. . با توجه به نتایج این پژوهش میتوان عنوان کرد کنجاله به عنوان پسماند حاصل از روغنکشی دانه پنبه دانه پتانسیل مناسبی جهت استفاده درتغذیه دام دارد