سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید مهدوی کلاته نو – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورمحمد تربتی نژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرید مسلمی پور – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

به منظور ارزشیابی تغذیهای کنجاله کلزا به عنوان محصول فرعی حاصل از روغنکشی دانه کلزا آزمایشی در دو مرحله انجام شد مرحله اول اندازهگیری ترکیب شیمیایی به روشin vivo و مرحله دوم اندازهگیری تجزیهپذیری مادهخشک و بدست آوردن فراسنجههای تجزیهپذیری بود. نتایج مرحله اول حاکی از مقادیر ۸۹/۸۳% و ۴۱/۲۵% به ترتیب برای بخشهای مادهخشک و پروتئین کنجاله کلزا بود. بخشهای فیبر محلول در شوینده اسیدی و خنثی به ترتیب برابر۱۷/۶۳% و ۱۴/۸۳% بود. نتایج حاصل از مرحله دوم آزمایش، نشان دهنده تجزیهپذیری مادهخشک کنجاله کلزا در ساعات ۲ ،۸، ۴۸و۷۲ ساعت برابر ۳۱/۹۴% ، ۴۲/۳۵% و ۷۲/۴۲% و ۷۷/۳۳% بوداندازهگیری فراسنجههای تجزیهپذیری کنجاله کلزا نشان داد بخش سریع تجزیه و کند تجزیه به ترتیب برابر ۲۷/۵۶% و ۵۴/۲۶% و تجزیهپذیری موثر کنجاله کلزا در سرعتهای عبور ۲% و ۸% به ترتیب برابر ۶۲/۶۳۵ و ۴۴/۶% می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش میتوان عنوان کرد کنجاله به عنوان پسماند حاصل از روغن کشی دانه کلزا پتانسیل مناسبی جهت استفاده در تغذیه دام دارد