سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام دهقانی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید عطایی پور – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر اصفهانی پور – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه، عدم قطعیت پارامترهای اقتصادی نقش غیرقابل انکاری را در فرایند ارزیابی پروژه های معدنی ایفا می کنند، به گونه ای که ارزیابی یک پروژه معدنی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود غیرقابل اعتماد و نادرست است. از جمله مهمترین منابع عدمقطعیت های اقتصادی می توان به عدم قطعیت های قیمت ماده معدنی و هزینه های عملیاتی اشاره نمود. تاکنون تحقیقات متعددی درزمینه بررسی اثرات عدم قطعیت قیمت ماده معدنی در فرایند ارزیابی پروژه های معدنی انجام گرفته است، اما به ندرت می توان تحقیق جامعی را در خصوص مطالعه نقش عدم قطعیت هزینه های عملیاتی در ارزیابی پروژه های معدنی یافت. به منظور برطرف نمودن این مشکل، یک مدل جدید ارزیابی با عنوان تکنیک هرمی و بر مبنای روش اختیارات حقیقی توسعه داده شده است. تکنیک مذکور تواناییبررسی همزمان چندین عدم قطعیت را در فرایند ارزیابی دارا می باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی کارایی تکنیک هرمی، ارزش خالص فعلی معدن مس Cayeli تحت شرایط عدم قطعیت اقتصادی و با استفاده از انعطاف پذیری های مدیریتی محاسبه گردید. در نهایت، نتایج بدست آمده با نتایج سایر روش های ارزیابی پروژه های معدنی نظیر روش تنزیل جریان نقدی مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های اقتصادی در روش هرمی، مقدار ارزش پروژه بیشتر و قابل اطمینان تر می باشد.