سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی شایق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعت آب و برق تهران۳و
همایون مطیعی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران (شهید عباسپور)
رضا سیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

برای حل مشکل کم آبیدر مناطق خشک و نیم هخشک استفاده از آخرین فناور یهای موجود علمی و عملی مورد توجه بشر قرار گرفته است. یکی از این ف نآور یها در ارتباط با افزایش بارش و تولید آب، ف نآوری بارورسازی ابرها است. یکی از حساسترین مراحل کار پروژ ههای باروسازی ابرها راندمان باروی است. در صورت پی شبینی میزان بارش قابل انتظار قبل از انجام عملیات بارورسازی م یتوان راندمان بارورسازی را محاسبه نمود. مدل درختان تصمیم به عنوان روشی مبتنی بر یادگیری برای ایجاد مد لهای پی شبینی بیان شده است. در این تحقیق از روش درخت تصمیمCART در تعیین میزان بارش قابل انتظار در صورت عدم انجام عملیات باروری در مناطق هدف استفاده شده است. تفاوت بین مقدار پیش بینی شده و بارش واقعی ب هعنوان مقدارآب استحصالی ناشی از اجرای پروژه باروری ابرها در استان فارس در سال آبی۸۸-۸۹ بیان شده است. در این بررسی از داد ههای مربوط به میزان بارش در بازه زمانی ۳۴ ساله ( ۵۲-۸۵ جهت پی شبینی بارش استفاده شده است. مد لها در ۴ حالت مختلف ساخته شده و دقت آ نها توسط پارامترهای آماری تعریف شده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توانایی مد لها در پی شبینی بارش قابل وقوع با استفاده از داد ههای تست بررسی شد. سپس از بهترین مدل برای ارزیابی پروژه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایشی بیش از ۱۴ درصد در میزان بارش قابل انتظار رخ داده است.