سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم جانباز – دانشجوی علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد و کلرید سدیم بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ گندم، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بر روی گندم رقم سرداری به صورت فاکتوریل بلو کهای کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتوریهای مورد بررسی شامل چهار سطح شوری ( صفر، ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار) و پیش تیمار بذر در چهار سطح ( باکتری ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵، کلرید سدیم، ترکیب ازتوباکتر و کلرید سدیم و عدم پرایم بذر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فبلوکرون ، فاصله زمان بین ظهور دو برگ متوالی، تحت تاثیر پرایمینگ و شوری قرار داشت. نتایج نشان داد که با پیش تیمار کردن بذور سرعت ظهور برگ افزایش و فیلوکرون کاهش می یابد. همچنین شوری آب آبیاری باعث افزایش فیلو کرون و کاهش سرعت ظهور برگ شد.