سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد طلوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
بایرام نجاتی زرنقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
عباس قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

امروزه اختراعات و استفاده از تکنولوژی پیشرفته از فرصتهای نظام سلامت است اما علیرغم تنوع و کثرت فناوریهای نوین وسرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه فناوری در عرصه سلامت، گزارشها حاکی از آن است که برخیازمدیران بیمارستانها به رغم امکان و دسترسی به فناوریها،مایل به بکارگیری از فناوریهای نوین نیستند .این سئوال، دلیل اصلی انجام این پژوهش در خصوص بررسی دیدگاه مدیران درباره پذیرش و قبول فناوری های نوین قبل ازورود و استفاده از آنها و قبل از انجام فرایند ارزیابی فناوری سلامت ، می باشد و بدنبال شناسایی و درک عوامل تعیین کننده پذیرش فناوریهای جدید توسط مدیران شناخت شرایطی که تحت آن، فناوری ها پذیرفته می شود ،هستیم . به عبارتی این مسأله که چرا مدیران بیمارستانها، یک فناوری نوین را میپذیرند و از آن استفاده میکنند ویا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمیکنند ، مهمترین هدف این پژوهش است که با اخذ نظرات مدیران ارشد و میانی یک بیمارستان منتخب بر پایه مدل پذیرش فناوری مورد بررسی و تجزیه ، تحلیل قرار گرفت