سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران
حسین رحیم پوربناب – استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
امیرحسین عنایتی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

چکیده:

تراوایی، با ارزش ترین خصوصیت پتروفیزیکی در مطالعه مخازن هیدروکربوری به شمار می رود که اندازه گیری آن با دشواری ها و هزینه های زیادی همراه است. محاسبه تراوایی از روی لاگ ها نیازمند تخمین توزیع اندازه حفرات است. در این مطالعه و بر اساس روش ارائه شده توسط لوسیا و همکاران ۲۰۰۱ از فابریک های سنگی و تخلخل بین دانه ای برای تخمین تراوایی در بخش بالایی سازند سروک استفاده شده است. نمودارهای تخلخل و آب اشباع شدگی با توصیفات فابریک های سنگی کالیبره گردیده اند و پایه ای را برای تعیین توزیع فابریک های سنگی و اندازه حفرات از روی لاگ های تخلخل و مقاومت فراهم آورده اند. میزان تخلخل بین ذره ای با استفاده از ارتباطات موجود در نمودارهای زمان عبور (لاگ صوتی)/ تخلخل به دست آمده است. معادله جهانی تبدیل تخلخل- تراوایی که فابریک سنگ، تخلخل بین ذره ای و تراوایی را به هم مرتبط می سازد، برای محاسبه تراوایی از روی لاگ های رایج (نظیر لاگ های تخلخل، مقاومت و غیره) به کار برده شده است. مقادیر محاسبه شده تراوایی از روش فوق با تراوایی مغزه مقایسه گردیده است. با توجه به انطباق بالای مقادیر تراوایی محاسباتی از روش فوق و تراوایی مغزه، این روش برای محاسبه تراوایی در چاه های فاقد مغزه یا چاه هایی که از آن ها داده های تراوایی مغزه در دسترس نیست، پیشنهاد گردیده است.