سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعباس سبط احمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت
مجید نبی بیدهندی – استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی تدینی – کارشناس ارشد مهندسی نفت
وحید فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

بطور کلی در مطالعه مخازن هیدروکربوری تعیین خواص پتروفیزیکی مخزن، یکی از مهمترین پارامترهای کلیدی در مدیریت، تولید، توسعه و تخمین مخازن هیدروکربوری بشمار میرود. در این مطالعه از نرم افزار ژئولاگ با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی به منظورارزیابی پتروفیزیکی سازندهای غار و آسماری واقع در یکی از میدانهای نفتی جنوب غربی ایران، استفاده شده است. از آنجایی که به علت نبود مغزههای کافی تعیین نوع سیال و سنگشناسی مخازن هیدروکربوری در مدیریت هر چه بهتر مخازن به عنوان یک چالش محسوبمیگردد در این مقاله سعی شده است از نگارهای پیشرفتهای همچون(Dipole sonic imager) DSI که در چاه مورد مطالعه راندهشده است در تعیین خواص مذکور استفاده گردد. ارزیابی مورد نظر توسط نگارDSIقابلیت استفاده در تعیین انواع لیتولوژی های مختلف قبیل ماسهسنگ و کربنات ها را داشته و به منظور تشریح بهتر سعی شده است از این نگار در مخازن غار و آسماری استفاده گردد. شناخت نوع لیتولوژی (ماسه سنگ، آهک و دولومیت) و سیال (نفت، آب و گاز) بر اساس تغییرات سرعت امواج تراکمی و برشی بنا نهاده شده است. در این مطالعه بر اساس نمودارهای متقاطع بر حسب سرعت امواج تراکمی و برشی بدست آمده از نگارDSI دو سازند با دو نوع سیال و لیتولوژی های اصلی مختلف یعنی غار (مخزن گاز) و آسماری (مخزن نفتی) که به ترتیب ماسه سنگی و کربنات هستند را م یتوان با دقت مناسب شناسایی و از هم تفکیک نمود