سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید طواف – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد آبدیده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

دراین پژوهش هدف بران است که پس ازارزیابی پتروفیزیکی بهترین مدل برای محاسبه اشباع آب در سازند مورد ارزیابی انتخاب شود همچنین میزان حجم شیل و درصد تخلخل درلیتولوژی های مختلف سازند مورد ارزیابی بررسی گردید به منظور ارزیابی پتروفیزیکی از روی کراس پلات نوترون دانسیته CP-1e تخلخلهای مربوط به هرنقطه خوانده می شوددرادامه پس از محاسبه میزان اشباع آب توسط مدلهای مختلف مشاهده گردید که مدل اندونزی مقادیر قابل قبولی را برای میزان اشباع آب تخمین می زند دیگر مدلهای موجود مقادیر مناسبی را برای میزان اشباع آب تخمین نمی زنند مدل اندونزی مقدار اشباع آب را با دقت بهتری محاسبه می کند این مورد بدان دلیل است که مدل اندونزی فاکتور مقاومت و حجم شیل را درمحاسبات اشباع آب درنظر میگیرد.