سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی درویش – دانشجوی کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی نفت

چکیده:

پتروفیزیک علم مطالعه ی خصوصیات سنگ ها و اثر متقابل آن ها با سیالات است.تخلخل، نفوذپذیری،درجه ی اشباع ازمهم ترین خواص پتروفیزیکی سنگ ها به شمار می آید.هدف اصلی این تحقیق بررسی توزیع پارامترها ی پتروفیزیک ی وتاثیر حجم شیل بر روی خواص مخزنی با استفاده از نگاره های چاه پیمایی می باشد.در این مطالعه که با استفاده از داده های سه چاه از مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غربی ایران صورت گرفته است،لا یه ها ی مخزن ی مورد ارز ی ابیپتروفیزیکی قرار گرفته اند.برای این منظور از تمامی اطلاعات موجود از جمله نمودارها ی پتروفیزیک ی استفاده شده است.پارامترهای پتروفیزیکی نظیر حجم شیل،تخلخل،سنگ شناسی،آب اشباع شدگی،ضخامت زون خالص،ضخامت زون خالص به ناخالص و همچنین سطوح تماس سیالات توسط نمودارهای چاه پیمایی در سازند مورد نظر تعیین شده اند ونیز با در نظر گرفتن حجم شیل و انجام محاسبات با کاهش میزان تخلخل،و با توجه به معادله ی اشباع آب آرچی میزان اشباع آب در حالت تصحیح شده افزایش داشت و با تغییر نوع سنگ کاهش ضخامت مفید و نیز کاهش نسبت ضخامت مفید به کل و همچنین کاهش ستون مفید هیدروکربن در حالت تصحیح شده حاصل شد.