سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا رجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحق
محمدرضا کمالی – عضوهیات علمی پژوهشکده اکتشاف وتولید پژوهشگاه صنعت نفت
محمد کاظمی – زمین شناس شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

بخش بالایی سازند جهرم(دمام) در میدان نفتی ابوذر واقع در خلیج فارس دارای پتانسیل مخزنی است . ارزیابی پتروفیزیکی مخزن دمام میدان نفتی ابوذر ،خلیج فارس و خواص مخزنی از جمله (تخلخل،اشباع شدگی آب سازندی،حجم شیل، حجم نفت در زون دست نخورده)محاسبه شد. در این تحقیق از لاگهای پترو فیزیکی استفاده و به وسیله نرم افزار (ژئولاگ ۶٫۶ ) ارزیابی گردید. اطلاعات اصلی از چهار چاه گردآوری واین چاه ها براساس تفسیر نشان ویژه لاگها، وتغییرات شاخص آنها زون بندی شدند. در ضمن خواص مخزنی هریک از زون ها براساس مطالعه لاگ ها محاسبه شد ه است. در مخزن دمام چهار زون به نامA,B,C,Dتعیین گردید. میانگین تخلخل خوب ( ۲۵ %) است. زون بالایی تخ لخل زیاد، اشباع شدگی آب سازندی کم، حجم نفت قابل قبولی دارد. بنابراین در این تحقیق بخش بالایی سازند جهرم (دمام) بررسی شد، پتانسیل هیدروکربوری مخزن در میدان ابوذر خوب به شمار می آید