سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضا سامانی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
حسین ذوالقرنین – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
علی دادالهی سهراب – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
سودابه علی احمد کروری – سازمان تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی پتانسیل تجمع فلز روی A. marinaدر در اکوسیستم مانگرو پارک ملی دریایی نایبند پرداخت. قرار گیری این اجتماعات در مجاورت منطقه صنعتی عسلویه زمینه ساز آسیب پذیری این اجتماعات شده است. پسابهای صنعتی حاوی مقادیر بالایی از فلزات سنگین میباشند که پس از ورود به بدنه آبی در رسوبات ذخیره میگردند. این آلایندهها توانایی جذب از طریق ریشه گیاهان ماکروفیت را دارند. نمونههای رسوب و برگ درختان حرا از ۳ ایستگاه برداشت شد. غلظت فلز سنگین روی در رسوب و برگA. marina با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. بالاترین غلظت روی تجمع یافته در برگ میکروگرم بر گرم بود. رسوبات ایستگاه سوم بالاترین میزان آلودگی به فلز روی را نشان داد. غلظت بالای روی در برگA. marina 9،۳۰بیانگر حرکت فلز به بخشهای هوایی و دلیلی بر فیلتر شدن فلز روی توسط فرآیند تجمع زیستی می باشد. این گونه کاندید مناسبی برای کاشت در نواحی ساحلی آلوده می باشد