سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه میرحاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون گروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه ف
مهدی خجسته پور –
محمدحسین عباسپورفرد –

چکیده:

پدیده گرمایش جهانی به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای به یک بحران تبدیل شده است. با در نظر گرفتن رشد جمعیت جهانی و افزایش تولیدات کشاورزی، سهم بخش کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل توجه می‌باشد. سه گاز گلخانه‌ای مهم CO2، N2O و CH4 دارای منشأ کشاورزی بوده و در این مطالعه، پتانسیل گرمایش جهانی تولید گندم در شهرستان مرودشت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر میزان انتشار گاز های گلخانه‌ای CO2، N2O و CH4، در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی در عملیات‌های کشاورزی، تولید و استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژنه، به عنوان منابع عمده تولید گازهای گلخانه‌ای بررسی و تعیین شد. در تولید یک تن گندم به ترتیب ۲۱۱، ۷/۰ و ۱۶۹/۰ کیلوگرم CO2، N2O و CH4 تولید می‌شود. پتانسیل گرمایش جهانی مصرف گازوئیل، تولید کود اوره و مصرف کود اوره به ترتیب برابر ۲۴/۷۳، ۸۲/۱۴۱ و ۲۱۷ کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن بدست آمد. در واقع مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه در کشاورزی تأثیر زیادی بر روی اثر گرمایش جهانی می گذارد. میزان کل پتانسیل گرمایش جهانی برای تولید یک تن گندم در شهرستان مرودشت ۰۶/۴۳۲ بدست آمد. در نهایت نتایج نرمال سازی نشان داد که تولید یک تن گندم در شهرستان مرودشت به میزان ۰۵۶/۰ در ایجاد اثر گرمایش جهانی در ایران سهیم می‌باشد.